Menu
0

COOKIEVERKLARING

Cookieverklaring voor www.picklestore.nl

Op www.picklestore.nl, een site van Design Garments B.V. , maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en daarin opgenomen Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Instellingen onthouden

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren:

een mogelijkheid tot ingelogd blijven

de realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel

het vertonen van Google Maps om onze locatie weer te geven en om u de mogelijkheid te bieden uw eigen routebeschrijving te maken

load balancing om bij drukte de site sneller te laten zijn

onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven

te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt 

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

Functioneren van de site

Wij gebruiken cookies om onze site goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee doen wij het volgende:

visuele instellingen (tekstgrootte, kleuren en dergelijke)

uw naam, e-mailadres en dergelijke zodat u die niet steeds hoeft in te vullen

uw taalvoorkeur

verzoeken om mee te doen aan enquêtes of nieuwsbrieven

te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt

U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, Twitter, Google+, en deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Tracking en profielen

Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen. Dit tracking cookie kunnen wij ook opvragen wanneer u een andere website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast deze website ook op deze andere website(s) bent geweest. Het over u opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”http://www.consumentenbond.nl/veilig-online/extra/wat-zijn-cookies/

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/

ICTRecht: Cookierecht.nl - alles over cookies en de cookiewet http://www.cookierecht.nl/

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”http://www.youronlinechoices.eu/

 

 

EN 

Cookie Statement for www.picklestore.nl

On www.picklestore.nl, a site of Design Garments BV, we use cookies. A cookie is a small file that is sent along with pages of this website and Flash applications contained therein and is stored by your browser on your hard drive of your computer. The information stored therein can when you visit be sent back to our servers.

In this cookie statement, we explain what cookies are added and with what objectives.

remember settings

We use cookies to store your settings and preferences, so that we do not always need to ask here. It concerns the following settings and preferences:

remain a possibility to login

the realization of a shopping cart (shopping cart) for our shop

the display of Google Maps to our site again and to give you the opportunity to create your own itinerary

load balancing to speed the site by crowds are

Remember for any cookies you have consented

prevent you see an ad too often gets

You can block these cookies via your browser, but you must always re-enter these preferences.

Functioning of the site

We use cookies to work properly our site. These functional cookies are only used for this purpose. This allows us to:

Visual settings (text size, colors, etc.)

your name, email address and the like so that you do not have to fill in

your language preference

requests to participate in surveys or newsletters

prevent you see an ad too often gets

You can block these cookies via your browser, but this may be the performance of our website affect negatively.

Social media buttons

On our website buttons are included to promote web pages and share on social networks, namely Facebook, Twitter, Google+, and these buttons places cookies.

These buttons work through snippets of code from these social networks themselves originate. We have no influence. Please read the privacy statements of these networks (which may change frequently) to read what they do with the (personal) data they obtain through these cookies.

Tracking and profiles

We use so-called tracking cookies to build a profile about you. This tracking cookie we can ask when you visit another website from our network. This allows us to find out that you've been on the other website (s) in addition to this website. About you accrued profile is not associated with your name, address, email address and the like as known to us, but only serves to vote on your profile, so that they are relevant to you as much as possible off ads.

 

Right to access and correct or delete your data

You have the right to request access to and correction or deletion of your data. Please see our contact page. To prevent abuse, we can thereby ask you to identify adequately. When it comes to access to personal information linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question. You can find it in your browser settings.

Usually, you can delete cookies via your browser settings. More information about enabling and disabling and deleting cookies can be found in the instructions and / or by using the Help function of your browser.

More information about cookies

On the following websites you can find more information about cookies:

Consumers Association: "What are cookies?" Http://www.consumentenbond.nl/veilig-online/extra/wat-zijn-cookies/

Consumentenbond "Delete Cookies" http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/

ICTRecht: Cookierecht.nl - everything about cookies and cookie law http://www.cookierecht.nl/

Your Online Choices: "A guide to online behavioral advertising" http://www.youronlinechoices.eu/

Subscribe to our newsletter

Subscribe

Create an account

By creating an account with our store, you will be able to move through the checkout process faster, store multiple addresses, view and track your orders in your account, and more.

Register

Recently added

You have no items in your shopping cart

Total incl. tax:€0,00
Order for another €50,00 and receive free shipping